S ratifikací Dánska, Evropské unie, Namibie a Samoi je celkový počet ratifikací Protokolu k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) vyšplhal na 37. Nagojský protokol vstoupí v platnost 90. den po dni uložení 50. listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k němu. I když se Evropská unie stane smluvní stranou protokolu, k jeho schválení je i tak zapotřebí ještě dalších 14 ratifikací (EU se do celkového počtu ratifikací nezapočítává).
Ratifikace Samoi je zvláště aktuální vzhledem letošní tématu Mezinárodního dne biodiverzity, jímž je „Ostrovní biodiverzita“. Samoa bude totiž hostit třetí mezinárodní konferenci o malých ostrovních rozvojových státech v září roku 2014.
„Vítáme ratifikace Nagoského protokolu Dánskem, Evropskou unií, Namibií a Samoou, které nás přibližují k dosažení 16. aichi cíle biologické rozmanitosti (Nagojský protokol  do roku 2015 vstoupí v platnost a bude funkční, v souladu s národními právními předpisy). Chtěl bych proto vyzvat všechny země, které dosud protokol neratifikovaly, aby podnikly nezbytné kroky potřebné k jeho ratifikaci.“ řekl Výkonný tajemník CBD Braulio Ferreira de Souza Dias.
Pokud nepočítáme Evropskou unii, stane se Dánsko druhým členským státem z Evropské unie, Namibie bude patnáctým africkým státem a Samoa šestým malým ostrovním rozvojovým státem, který ratifikoval Nagojský protokol.
Téma ostrovní biologické rozmanitosti bylo vybráno proto, aby se shodovalo s letošním tématem Mezinárodního dne biodiverzity. Světový den životního prostředí, který se každý rok slaví 5. června, bude rovněž upozorňovat na ostrovní problematiku (www.unep.org/wed/).