Tato historická smlouva je výsledkem desetiletí jednání, která vyvrcholila na 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy v japonské Nagoji, kde byl dne 29. října 2010 přijat tzv. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. Nicméně před tím, než mohl protokol vstoupit v platnost, ho nejdříve muselo ratifikovat 50 smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti. Protokol získal svou poslední potřebnou ratifikaci dne 14. července 2014 a v současné době má celkem již 54 ratifikací.
Spravedlivé a rovnocenné sdílení přínosů plynoucích z genetických zdrojů je, spolu s ochranu biologické rozmanitosti a udržitelným využíváním jejích složek, jedním ze tří hlavních cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Nagoyský Protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání vytváří právní rámec, který zajišťuje, že přístup a využití genetických zdrojů pocházející z rostlin, živočichů, bakterií a jiných organismů ke komerčním, výzkumným nebo jiným účelům, bude vytvářen na základě dohod o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání mezi poskytovateli a uživateli těchto zdrojů, jejichž součástí bude též předchozí informovaný souhlas a vzájemně dohodnuté podmínky.
Výhody poskytnuté výměnou za přístup ke genetickým zdrojům mohou být peněžní nebo nepeněžní a měly by smluvním stranám umožňovat plně těžit ze svých genetických zdrojů vytvářením nových příležitostí a podnětů pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti.
Protokol rovněž řeší otázky týkající se přístupu a sdílení přínosů z využívání tradičních znalostí domorodých a místních komunit. V tomto ohledu přijmou strany taková opatření, aby byl zajištěn předchozí informovaný souhlas a spravedlivé a rovnocenné sdílení přínosů s těmito komunitami, se zřetelem na místní právní předpisy a postupy.
Implementace Protokolu rovněž přispívá k dosažení strategického „Aichi“ cíle Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) číslo 16, který stanovuje, že Nagoyský protokol by měl do roku 2015 vstoupit v platnost a být funkční, v souladu s národními právními předpisy.