Montreal, 10.4.2014 – V rámci přípravy na významnou mezinárodní konferenci v oblasti biologické rozmanitosti v říjnu 2014, předkládají v současné době smluvní strany Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) své páté národní zprávy, které umožní celkové posouzení pokroku dosaženého při plnění 20 Aichi cílů (dohodnutých na zasedání smluvních stran v roce 2010 jako součást strategického plánu pro biologickou rozmanitost 2011-2020).
„Informace z pátých národních zpráv budou zásadní v plánování práce v rámci Úmluvy od nynějška až do roku 2020“, řekl Braulio Ferreira de Souza Dias, Výkonný tajemník CBD. „Jsem vděčný zemím, které již předložily své zprávy a očekávám, že páté národní zprávy zbylých smluvních stran obdržím co nejdříve.“
K dnešnímu dni předložilo své páté národní zprávy celkem 40 zemí: Bělorusko, Belgie, Burundi, Kamerun, Kanada, Čína, Kolumbie, Kongo, Pobřeží slonoviny, Kuba, Dánsko, Dominika, Ekvádor, Německo, Indie, Irák, Japonsko, Kuvajt, Malajsie, Moldavsko, Mongolsko, Černá Hora, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie, Niue, Pákistán, Palau, Polsko, Rwanda, Senegal, Šalamounovy ostrovy, Somálsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Súdán a Uganda. Dalších 26 zemí již má připraveny pokročilé návrhy svých zpráv.
Páté Národní zprávy poskytují smluvním stranám příležitost referovat na mezinárodní úrovni o vlastních dosažených pokrocích, co se týče ochrany biodiverzity od roku 2010 (10. zasedání konference smluvních stran – COP 10). Odeslání národní zprávy v dohodnutých intervalech je závazek, který musí splnit všech 193 smluvních stran.
Páté národní zprávy jsou zaměřeny na dosažení Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti a souvisejících vnitrostátních cílů. Patří mezi ně cíle v rámci každého z pěti cílů Strategického plánu pro biologickou rozmanitost, kterými jsou: zaměřit se na základní příčiny úbytku biologické rozmanitosti širším začleněním biologické rozmanitosti v rámci vlády a společnosti; snížit přímé tlaky na biodiverzitu a podporovat její udržitelné využívání; zlepšit stav biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany ekosystémů, druhů a genetické rozmanitosti; výšit přínosy z biodiverzity a služeb ekosystémů ku prospěchu všech; zlepšit naplňování prostřednictvím participativního plánování, řízení znalostí a budování kapacit.
Prostřednictvím těchto zpráv země dokumentují kroky, které podnikají k dosažení Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti. Národní zprávy jsou také klíčovým zdrojem informací pro přípravu čtvrtého vydání Globálního výhledu pro biologickou rozmanitost (GBO-4), hlavního pravidelného hodnocení (CBD) stavu biologické rozmanitosti, trendů a možností. GBO-4 přispěje k posouzení celkového pokroku při plnění stanovených Aichi cílů ochrany biologické rozmanitosti a tvoří důležitý komunikační nástroj v období 2011-2020, dekády biologické rozmanitosti organizace spojených národů. GBO-4, stejně jako páté národní zprávy, bude brán v potaz při COP 12, která se bude konat v Pyeongchang v Korejské republice v říjnu 2014. Na COP 12 se od jednotlivých zemí očekává zhodnocení jejich dosaženého pokroku, a mimo jiné také přípravy plánu na zbývající období pro provádění strategického plánu. Strategický plán pro biologickou rozmanitost 2011-2020, přijatý v roce 2010, představuje společnou globální vizi pro biologickou rozmanitost a zahrnuje poslání, strategické cíle a 20 ambiciózních, nicméně dosažitelných cílů, společně známých jako Aichi cíle ochrany biologické rozmanitosti. Poskytuje zastřešující rámec pro činnost všech zemí a zúčastněných stran s cílem chránit biologickou rozmanitost a posílit její přínosy pro obyvatelstvo.
Konečné verze pátých národních zpráv jsou k dispozici zde.