Co je CHM

CHM CBD je zkratka pro anglický termín Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity (Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti).

Cílem CHM CBD je především zabezpečit a usnadnit vědecko-technickou spolupráci v oblasti ochrany biologické rozmanitosti uvnitř a mezi státy, rozvinout globální mechanismus pro výměnu a sjednocování informací o biologické rozmanitosti a také vyvinout nezbytné personální a technologické zajištění systému. Cílem CHM však není zveřejňovat celé databáze či kompletní informace v plné šíři, ale soustředit odkazy na jednom místě, aby uživatel hledané informace a data snadněji získal. CHM je tak určen zejména odborné (a zčásti i laické) veřejnosti k získávání a poskytování dat (metadat) o biologické rozmanitosti.

Myšlenka založení informačního systému, který se všechny smluvní strany zavázaly vytvořit, vznikla v rámci Úmluvy již v roce 1994. Tento závazek podpory a výměny informací a vědeckotechnické spolupráce v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity vyplývá zejména z článku 18 Úmluvy. Za Českou republiku byla národním koordinátorem informačního systému jmenována Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

 
view more posts

Aktuality