Dne 3. března 2014 podepsal Irák listinu o přistoupení ke Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti a dne 1. června 2014 se stane 167 smluvní stranou Cartagenského protokolu.
Cartagenský protokol je právně závazná dohoda upravující přeshraniční pohyb „živých modifikovaných organismů“, v české legislativě a odborné literatuře označované jako geneticky modifikované organismy (GMO). Snaží se chránit biologickou rozmanitost před možnými nežádoucími účinky živých modifikovaných organismů (rovněž s přihlédnutím k rizikům pro lidské zdraví), poskytováním mezinárodního regulačního rámce pro zajištění jejich bezpečného přenosu, použití a manipulaci s nimi. Protokol byl přijat dne 29. ledna 2000 a vstoupil v platnost dne 11. září 2003.
V roce 2010 byl přijat Dodatkový protokol o odpovědnosti a odškodnění (Nagoya – Kuala Lumpur) jako doplněk smlouvy ke Cartagenskému protokolu. Tento dodatkový protokol si klade za cíl přispět k zachování a udržitelnému využívání biologické rozmanitosti tím, že stanoví mezinárodní pravidla a postupy pro nápravná opatření v případě škody spůsobené GMO. Aby dodatkový protokol vstoupil v platnost, je potřeba aby ho ratifikovalo nebo k němu přistoupilo alespoň 40 zemí. S nynějšími 21 ratifikacemi je tedy dnes protokol více než na půli cesty ke vstupu v platnost.
Poslední zemí, která přistoupila k Dodatkovému protokolu bylo Nizozemsko.
„Vítám přistoupení Iráku ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti a přijetí Dodatkového protokolu o odpovědnosti a odškodnění ze strany Nizozemska. Tyto akce přicházejí v příhodný čas pro to, aby se výše zmíněné země byly schopny plně podílet na rozhodování o budoucnosti Cartagenského protokolu a jejího Dodatkového protokol v průběhu 7. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu, které proběhne v říjnu roku 2014 v Korejské republice a rovněž pro mezinárodní společenství k další implementaci těchto dvou nástrojů, “ nechal se slyšet Braulio Ferreira de Souza Dias, výkonný tajemník Úmluvy o biologické rozmanitosti. “ Vyzývám všechny země, které tak dosud neučinily, aby Cartagenský protokol (a jeho Dodatkový protokol) ratifikovaly či k němu přistoupily při nejbližší příležitosti“.