bern-convention-upraveneÚmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská úmluva) (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) byla sjednána ve švýcarském Bernu 19. září 1979. Úmluva vstoupila v platnost 1. června 1982. K 1.10.2010 úmluva platí pro 50 smluvních stran z evropského i afrického kontinentu. Smluvní stranou je také Evropské společenství. Sekretariát Úmluvy sídlí ve Štrasburku, v sídle Rady Evropy.

 

ČR je smluvní stranou Bernské úmluvy od 1. 6. 1998 (25. února 1998 byly u depozitáře Úmluvy uloženy listiny o schválení) s uplatněním výhrad proti zařazení několika ptačích a savčích predátorů (vlk, medvěd hnědý, káně lesní, káně rousná, jestřáb lesní, poštolka obecná, výr velký) a kozy bezoárové jako nepůvodního druhu mezi přísně chráněné živočichy Přílohy II, a proti zařazení poloautomatických a automatických zbraní se zásobníkem pojmout více než dva náboje na seznam zakázaných způsobů lovu Přílohy IV.

Mezi cíle Bernské úmluvy patří:

  • chránit planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy a jejich přírodní stanoviště
  • prosazovat spolupráci mezi státy při ochraně přírody
  • klást zvláštní důraz na ochranu ohrožených  a zranitelných druhů, a to včetně stěhovavých druhů

Smluvní strany se zavázaly přijmout přísná opatření k ochraně  celoevropsky významných druhů planě rostoucích rostlin (dle Přílohy I – např. střevíčník pantoflíček, koniklec otevřený), volně žijících živočichů (dle Přílohy II – např. vydra říční, čáp bílý, křeček polní a všechny druhy evropských dravců a sov) a jejich stanovišť. Příslušná opatření mají být zohledněna při plánování a uskutečňování ekonomického rozvoje a součástí potřebných legislativních a správních postupů. Smluvní strany se dále zavázaly podporovat ekologickou výchovu a šíření informací spojených s náplní Bernské úmluvy.

 

Gestorem Bernské úmluvy je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž pracovníci se zapojili do účasti v odborných pracovních skupinách. Česká republika podává Sekretariátu pravidelné zprávy o naplňování Úmluvy. Národní kontaktní osobou je za MŽP Mgr. Eliška Rolfová (eliska.rolfova@mzp.cz, tel.: 267 122 030), osobou pro expertní záležitosti je RNDr. Jan Plesník, CSc. (jan.plesnik@nature.cz, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 241 082 114).