Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA)

aewa_upraveneJe nejrozsáhlejší dohodou uzavřenou v rámci  Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). Dohoda byla sjednána 16. června 1995 v Haagu a v platnost vstoupila 1. listopadu 1999. Česká republika je členem od 1. září 2006.

Cílem Dohody je mezinárodně koordinovaná ochrana, výzkum a monitoring stěhovavých vodních ptáků. (vodními druhy ptáků se rozumí ty druhy ptáků, které jsou alespoň po část svého ročního cyklu závislé na mokřadech). Dohoda se vztahuje na ty z nich, jejichž areál rozšíření leží zcela nebo zčásti uvnitř „oblasti působnosti Dohody“. Tyto druhy najdeme vyjmenované v příloze II Dohody (jedná se o různé druhy potáplic, potápek, kormoránů, volavek, čápů, hus, racků aj.).

Sjednání Dohody bylo vyvoláno potřebou zastavit pokles početnosti stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť, neboť tyto druhy jsou obzvláště zranitelné, protože migrují na velké vzdálenosti a jsou závislé na mokřadech, jejichž rozloha se zmenšuje.

Dohoda zahrnuje 119 zemí Evropy a Afriky, Středního východu, části Asie a Kanady.

 Z přístupu k Dohodě vyplývají smluvním stranám zejména tyto závazky:

  • podnikat opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků, přičemž bude věnována zvláštní pozornost ohroženým druhům a druhům s nepříznivým stavem z hlediska ochrany
  • zajistit, aby využívání stěhovavých vodních ptáků bylo udržitelné a probíhalo na základě vyhodnocení nejlepších dostupných znalostí jejich ekologie
  • určit lokality a stanoviště vodních ptáků a ta pak chránit, udržovat a v případě potřeby i obnovovat
  • vytvořit programy, informační materiály a mechanismy zaměřené na zvýšení veřejného povědomí o stěhovavých vodních ptácích, Dohodě, péči o mokřady atd.
  • bránit záměrnému vysazování nepůvodních druhů vodních ptáků
  • zahájit nebo podpořit výzkum biologie a ekologie stěhovavých vodních ptáků
  • stanovit orgán či orgány, které budou Dohodu provádět.

Administrativně zajišťuje chod Dohody AEWA sekretariát, který sídlí v Bonnu a pracuje pod patronací UNEP. Sekretariát má na starosti organizační a koordinační záležitosti, udržuje kontakt s areálovými státy, spravuje rozpočet Dohody i fondy, které byly pod Dohodou zřízeny atd.

Rozhodovacím orgánem je zasedání smluvních stran, které se koná v intervalech ne delších než tři roky. Zasedání smluvních stran přijímá změny v přílohách Dohody, schvaluje rozpočet, dává smluvním stranám doporučení, schvaluje usnesení, vyhodnocuje programy a aktivity za uplynulé období.  Vědecká a odborná doporučení a informace poskytuje pro zasedání smluvních stran Vědecko-technický výbor.

Za naplňování Dohody v ČR je zodpovědné Ministerstvo životního prostředí. Kontaktním místem je odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků.