final_logo_rgbMezinárodní úmluva o regulaci velrybářství je globální smlouvou, která byla sjednána ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 sedmnácti tehdejšími velrybářskými státy a vstoupila v platnost 10. listopadu 1948. Původním účelem úmluvy bylo ochránit velrybí populace před nadměrnou exploatací a zachovat možnost jejich lovu i pro budoucnost. V současnosti má úmluva 89 smluvních stran. Velká část dnešních členských zemí se snaží změnit poslání úmluvy na čistě ochranářské.

Na základě Úmluvy byla zřízena Mezinárodní velrybářská komise (International Whaling Commission, IWC), která se schází jednou ročně, podle potřeby i častěji. Úkolem IWC je přijímat opatření k regulaci velrybářství a sledovat jejich dodržování. Součástí Úmluvy je tzv. Harmonogram (Schedule), v něm jsou všechna opatření zakotvena. Změny Harmonogramu mohou být přijaty pouze na výročních zasedáních IWC, a to tříčtvrtinovou většinou. V Úmluvě je stanoveno, že přijetí jakýchkoli změn Harmonogramu musí být podloženo vědeckými závěry. Proto byl ustaven Vědecký výbor IWC, který se schází vždy před výročním zasedáním. Výbor sdružuje přední světové vědce z oboru. Každá členská země může delegovat své vědce na zasedání výboru.

V roce 1982 prosadily protivelrybářské státy v rámci IWC dočasné moratorium na komerční lov velryb, které vstoupilo v platnost v roce 1986 a dosud trvá. Norsko a Island loví dosud hojné druhy velryb na základě výhrad vůči moratoriu, Japonsko loví pro vědecké účely, obojí Úmluva umožňuje. Skupina ochranářských států se snaží změnit dočasné moratorium komerčního lovu na trvalé, zatímco skupina velrybářských států se snaží moratorium zrušit. V současné době probíhají obtížná jednání, která by měla najít kompromisní řešení.

Členství v IWC má význam pro prosazování globální ochrany živé přírody, proto Česká republika přistoupila 26. ledna 2005 k ICRW a v IWC se přidala ke skupině ochranářských států.