Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

ramsar-upraveneMokřady jsou definovány jako území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou brakickou či slanou, včetně území moří, jejichž hloubka za odlivu nepřesahuje šest metrů.

Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Convention on Wetlands of InternationalI importance Especially as Waterfowl Habitat)  je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody. Zároveň se jedná o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Z původního zaměření na ochranu mokřadů významných z hlediska vodního ptactva,  se po určité době dospělo k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné  užívání  všech typů mokřadů.

Vznik úmluvy zaměřené na ochranu mokřadů byl iniciován alarmujícími změnami v druhovém i početním zastoupení vodních ptáků, zaznamenanými v souvislosti se změnami a úbytkem mokřadů. Myšlenka nutnosti ustanovení mezinárodní úmluvy poprvé zazněla v r. 1962 na mezinárodní konferenci o mokřadech, pořádanou ve spolupráci IUCN (International Union for the Conservation of Nature), IWRB (International Waterfowl Research Bureau) a ICBP (International Council for Bird Preservation, nyní BirdLife Internartional)

Úmluva byla prvními 18 státy podepsána v  r. 1971 v íránském městě Ramsar (odtud zkrácený název „Ramsarská úmluva“) a v platnost vstoupila v r. 1975.  Dnes má Ramsarská úmluva celkem 168 smluvních  stran.  Sekretariát sídlí ve švýcarském Glandu.

Česká republika je smluvní stranou Ramsarské úmluvy od r. 1990. Za naplňování Ramsarské úmluvy v ČR zodpovídá Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Orgány Ramsarské úmluvy

  • Zasedání konference smluvních stran, která se konají v tříletém cyklu
  • Stálý výbor
  • Výbor pro vědecko-technické otázky (STRP)
  • Sekretariát

Více informací o Ramsarské úmluvě naleznete zde.