Mokřady České republiky zapsané na Seznam mokřadů mezinárodního významu

RS 1  Šumavská rašeliniště       (10 225 ha)
RS 2  Třeboňské rybníky            (9 710 ha)
RS 3  Břehyně a Novozámecký rybník (1 349ha)
RS 4  Lednické rybníky (691 ha)
RS 5  Litovelské Pomoraví        (6 194 ha)
RS 6  Poodří (4 427 ha)
RS 7  Krkonošská rašeliniště (209 ha)
RS 8  Třeboňská rašeliniště      (1 051 ha)
RS 9   Mokřady dolního Podyjí (11 525 ha)
RS 10 Mokřady Liběchovky a Pšovky (361 ha)
RS 11 Podzemní Punkva            (1 571 ha)
RS 12  Krušnohorská rašeliniště (11 224 ha)
RS 13 Horní Jizera (2 303 ha)
RS 14 Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa (3 202 ha)

Povinnosti smluvních stran Úmluvy

Každá smluvní strana Ramsarské úmluvy je povinna  zařadit  alespoň jeden ze svých mokřadů na  „Seznam mokřadů mezinárodního významu“ (tzv. List of Wetlands of International Importance), který vede sekretariát Úmluvy a zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území.

Do seznamu jsou zařazovány mokřady splňující poměrně přísná kritéria mezinárodního významu pro vodní ptactvo a mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. Seznam v současné době čítá cca 2185  mokřadů celého světa o celkové rozloze asi  208 mil ha.  Česká republika má na seznamu zapsáno celkem 14 mokřadů (viz box). Ochrana lokalit je zajištěna formou národního parku (RS1, RS7), CHKO (RS2, RS5, RS6, RS8, RS10, RS11, RS 13, RS14) nebo národní přírodní rezervace (RS3, RS4, RS9).

V rámci Ramsarské úmluvy je veden také „Seznam ohrožených mokřadů“. Jedná se o přehled mokřadů mezinárodního významu, v nichž došlo, dochází, nebo může dojít z nejrůznějších důvodů ke změnám jejich ekologického charakteru a tím k jejich  ohrožení, případně zničení. Smluvní strana pak ve spolupráci s odborníky, vědci i politiky hledá vhodné řešení nastalé situace.

Česká republika jako smluvní strana Ramsarské úmluvy

V České republice zodpovídá za naplňování Ramsarské úmluvy Ministerstvo životního prostředí, kontaktním místem je odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků. Funkci poradního orgánu ve věcech ochrany mokřadů vykonává Český ramsarský výbor, který je  složen ze zástupců  Ministerstva životního prostředí, pracovníků Agentury ochrany přírody ČR, pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců nevládních organizací. Při řešení vědeckých otázek úmluvy využívá Český ramsarský výbor Expertní skupinu, jejímiž  členy jsou odborní pracovníci, kvalifikovaní v ochraně mokřadů a vodního ptactva. Členy Expertní skupiny jsou rovněž garanti jednotlivých mokřadů mezinárodního významu ČR.