Text Ramsarské úmluvy

 

ÚMLUVA

o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Smluvní strany

uznávajíce vzájemnou závislost mezi člověkem a jeho prostředím;

berouce v úvahu základní ekologické funkce mokřadů jako regulátorů vodních režimů a jako biotopů podporujících charakteristickou flóru a faunu, zejména pak vodní ptactvo;

jsouce přesvědčeny, že mokřady vytvářejí zdroje velké hospodářské, kulturní, vědecké a rekreační hodnoty, jejichž ztráta by byla nenahraditelná;

přejíce si zastavit pokračující zasahování do mokřadů a zabránit jejich ztrátě dnes i v budoucnosti;

uznávajíce, že vodní ptactvo může při svých tazích překračovat hranice, a proto by mělo být považováno za mezinárodní zdroj;

jsouce přesvědčeny, že ochrana mokřadů a jejich flóry a fauny může být zajištěna spojením prozíravé státní politiky s koordinovaným mezinárodním postupem;

dohodly se na následujícím:

 Čl.1 *

1) Mokřady se v této Úmluvě rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.

2) Vodním ptactvem se v této Úmluvě rozumí ptactvo ekologicky vázané na mokřady.

Čl.2 *

1) Každá smluvní strana určí vhodné mokřady na svém území k zařazení do Seznamu mezinárodně významných mokřadů (dále jen „seznam“), který povede byro vytvořené podle článku 8. Hranice každého mokřadu budou přesně popsány a vymezeny na mapě a mohou zahrnovat i k mokřadům přiléhající pobřežní a příbřežní pásma, včetně ostrovů a útvarů s mořskou vodou, jejichž hloubka může při odlivu přesahovat 6 metrů, rozprostírajícími se uvnitř mokřadů, zvláště mají-li význam jako biotopy vodního ptactva.

2) Do seznamu by měly být vybrány mokřady na základě svého mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. V první řadě by do něj měly být zahrnuty mokřady s mezinárodním významem pro vodní ptactvo, který mají v jakémkoli ročním období.

3) Zařazení mokřadů do seznamu není na újmu suverénních práv smluvní strany, na jejímž území mokřad leží.

4) Každá smluvní strana, při podpisu této Úmluvy nebo předání listiny o její ratifikaci nebo o svém přístupu k Úmluvě podle článku 9, určí nejméně jeden mokřad k zařazení do seznamu.

5) Každá smluvní strana má právo doplnit seznam dalšími mokřady ležícími na jejím území, rozšířit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu, nebo v důsledku naléhavých státních zájmů zrušit nebo omezit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu a bude o těchto změnách v co nejkratší době informovat organizaci nebo vládu odpovědnou za plnění povinností byra podle článku 8.

6) Každá smluvní strana zváží svou mezinárodní odpovědnost za zachování, správu a rozumné využívání stěhovavého vodního ptactva a péči o něj, jak při zařazování mokřadů do seznamu, tak při využívání práva na změnu v seznamu, pokud jde o mokřady ležící na jejím území.

Čl.3 *

1) Smluvní strany budou plánovat a uskutečňovat své záměry tak, aby podporovaly zachování mokřadů zařazených do seznamu a pokud to bude možné, i rozumné využívání ostatních mokřadů na svém území.

2) Každá smluvní strana zajistí co nejrychlejší vlastní informovanost o současných, probíhajících a předpokládaných změnách ekologických poměrů ve všech mokřadech na svém území zahrnutých do seznamu v důsledku technického rozvoje, znečištění nebo jiného lidského zásahu. Informace o těchto změnách budou neodkladně postoupeny organizaci nebo vládě odpovědné za plnění povinností byra, jak je uvedeno v článku 8.

Čl.4 *

1) Každá smluvní strana bude podporovat zachování mokřadů a vodního ptactva zřizováním mokřadních chráněných území, ať již jsou zahrnuta do seznamu či nikoliv, a náležitě se postará o jejich ochranu.

2) Pokud smluvní strana zruší nebo mezí z naléhavých státních zájmů hranice mokřadu zahrnutého do seznamu, měla by tuto ztrátu, nakolik je to možné, nahradit a měla by také vytvořit náhradní chráněné území pro vodní ptactvo a jeho ochranu, a to buď ve stejné oblasti nebo jinde, o rozloze přiměřené ploše původní lokality.

3) Smluvní strany budou podporovat výzkum a výměnu údajů a publikací o mokřadech a jejich flóře a fauně.

4) Smluvní strany budou usilovat svou správou o zvyšování stavů vodního ptactva ve vhodných mokřadech.

5) Smluvní strany budou podporovat výchovu pracovníků kvalifikovaných pro výzkum mokřadů, jejich správu a dohled nad nimi.

Čl.5 *

Smluvní strany se budou vzájemně radit o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy, zvláště v případech, kdy mokřady leží na území více než jedné smluvní strany nebo kdy vodní systém se dělí mezi více smluvních stran.

Smluvní strany rovněž budou usilovat o koordinování a podporu současných a budoucích opatření a předpisů, týkajících se zachování mokřadů a jejich flóry a fauny.

Čl.6 *

1) Smluvní strany budou svolávat v případě potřeby konference o ochraně mokřadů a vodního ptactva.

2) Tyto konference budou mít poradní charakter a do jejich kompetence bude spadat mimo jiné:

a) projednání plnění této Úmluvy;
b) projednání dodatků a změn v seznamu;
c) posuzování informací o změnách ekologického charakteru mokřadů zahrnutých do seznamu v souladu s článkem 3 odst. 2;
d) vypracování všeobecných nebo zvláštních doporučení smluvním stranám, týkajících se ochrany, péče a racionálního využívání mokřadů s jejich flórou a faunou;
e) podávání žádostí odpovídajícím mezinárodním orgánům o vyhotovení zpráv a statistických údajů ve věcech, které zejména z mezinárodního hlediska mají dopad na mokřady.

3) Smluvní strany budou zajišťovat, aby pracovníci odpovědní za správu mokřadů byli informováni o doporučeních konferencí, týkajících se zachování, správy a rozumného využívání mokřadů, jejich flóry a fauny a brali je na vědomí.

Čl.7 *

Představiteli smluvních stran na těchto konferencích by měly být osoby, jež jsou odborníky na mokřady a vodní ptactvo díky svým znalostem a zkušenostem získaným ve vědeckých, správních nebo jiných přiměřených funkcích.

Čl.8 *

1) Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů bude plnit povinnosti stálého byra podle této Úmluvy do té doby, než bude většinou dvou třetin všech smluvních stran jmenována jiná organizace nebo vláda.

2) Povinností stálého byra bude mimo jiné:

a) spolupracovat při svolávání a organizování konferencí blíže určených v článku 6;
b) vést seznam mezinárodně významných mokřadů a přijímat informace od smluvních stran o doplňcích, rozšířeních, zrušeních nebo omezeních, týkajících se mokřadů vedených v seznamu v souladu s článkem 2 odst. 5;
c) přijímat informace od smluvních stran o všech změnách ekologických poměrů v mokřadech zahrnutých do seznamu v souladu s článkem 3 odst. 2;
d) předávat všem smluvním stranám oznámení o všech změnách seznamu nebo o změnách v povaze mokřadů zahrnutých do seznamu a zajišťovat projednání těchto záležitostí na příští konferenci;
e) oznamovat dotyčné smluvní straně doporučení konference týkající se výše uvedených změn v seznamu nebo změn v povaze mokřadů zahrnutých do seznamu.

Čl.9 *

1) Tato Úmluva zůstane otevřena k podpisu bez časového omezení.

2) Každý člen OSN nebo jedné ze specializovaných agentur nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo strana Statutu Mezinárodního soudního dvora se může stát stranou této Úmluvy formou:

a) podpisu bez výhrady ratifikace;
b) podpisu podléhajícího ratifikaci, po němž následuje ratifikace;
c) přístupu.

3) Ratifikace nebo přístup se uskuteční uložením listiny o ratifikaci nebo přístupu u generálního ředitele Organizace spojených národů pro školství, vědu a kulturu (dále „depozitář“).

Čl.10 *

1) Tato Úmluva vstoupí v platnost čtyři měsíce poté, co se stranami této Úmluvy stane v souladu s článkem 9odst. 2 sedm států.

2) Potom bude tato Úmluva vstupovat v platnost pro každou smluvní stranu čtyři měsíce po dni jejího podpisu bez výhrady ratifikace nebo po dni uložení listiny o ratifikaci nebo přístupu.

Čl.11 *

1) Tato Úmluva zůstane v platnosti neomezenou dobu.

2) Každá ze smluvních stran může tuto Úmluvu po uplynutí pěti let od data, kdy pro tuto stranu vstoupila v platnost, vypovědět písemným oznámením depozitáři. Výpověď nabude účinnosti čtyři měsíce po dni, kdy zprávu o vypovězení obdržel depozitář.

Čl.12 *

1) Depozitář bude informovat všechny státy, které tuto Úmluvu podepsaly a přistoupily k ní, co možná nejdříve o:

a) dalších podpisech Úmluvy;
b) uložení ratifikačních listin k této Úmluvě;
c) uložení listin o přístupu k této Úmluvě;
d) datu vstupu této Úmluvy v platnost;
e) oznámeních o vypovězení této Úmluvy.

2) Jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost, zaregistruje ji depozitář v souladu s článkem 102 Charty OSNu sekretariátu OSN.

Na důkaz tohoto podepsaní, příslušně k tomu zmocnění, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Ramsaru dne 2. února 1971 v jediném originále v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce; v případě jakékoliv neshody je rozhodující anglický text, který bude uložen u depozitáře, který zašle jeho ověřené kopie všem smluvním stranám.

Příl.
Protokol *

o změně Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva

Smluvní strany
berouce v úvahu, že pro zvýšení efektivnosti Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva, přijaté v Ramsaru 2. února 1971 (dále jen Úmluva“) je nezbytné zvýšit počet smluvních stran;
uvědomujíce si, že vypracování původních textů v jiných jazykových verzích by přispělo k mnohem větší účasti na Úmluvě;
berouce v úvahu, mimo jiné, že text Úmluvy nepředvídá proceduru přijímání změn, což ztěžuje jeho opravy v případě nezbytnosti;
se dohodly:

Čl.1

Doplnit mezi článek 10 a 11Úmluvy následující článek:

„Článek 10 bis“

1. Změny k této Úmluvě mohou být předloženy na zasedání smluvních stran, které bude uspořádáno za tímto účelem v souladu s tímto článkem.

2. Každá smluvní strana může předkládat návrhy obsahující změny.

3. O textu libovolné změny, jakož i o jejím opodstatnění bude informována organizace nebo vláda, která plní úkoly stálého byra (dále jen „Byro“), o kterém se hovoří v textu Úmluvy. Byro sdělí ihned text navrhované změny všem smluvním stranám, které v průběhu třech měsíců od obdržení sdělení o změnách zašlou Byru svoje připomínky k textu. Po uplynutí doby, určené pro zaslání připomínek, Byro bude informovat smluvní strany o všech připomínkách, které byly uplatněny k tomuto datu.

4. Byro svolá zasedání smluvních stran za účelem projednání změn, které byly předloženy v souladu s bodem 3 na základě písemné žádosti jedné třetiny smluvních stran. Byro se radí se zainteresovanými stranami ohledně doby a místa uskutečnění zasedání.

5. Změny se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran.

6. Změna přijatá smluvními stranami vstupuje pro ně v platnost první den čtvrtého měsíce ode dne, kdy byly depozitáři odevzdány listiny o přijetí dvěma třetinami smluvních stran. Pro smluvní stranu, která odevzdá k uložení listinu o přijetí po datu, kdy byly listiny o přijetí uloženy dvěma třetinami smluvních stran, změna vstupuje v platnost první den čtvrtého měsíce ode dne odevzdání listiny o přijetí k uložení.

Čl.2

V závěrečných ustanoveních Úmluvy následujících po článku 12 vyškrtnout větu „V případě jakékoliv neshody je rozhodující anglický text“ a nahradit ji větou „Všechna znění mají stejnou platnost“.

Čl.3

Revidovaný text původní varianty Úmluvy v jazyce francouzském je uveden v Příloze k tomuto Protokolu.

Čl.4

Tento Protokol je otevřen k podpisu v sídle UNESCO v Paříži od 4. prosince 1982.

Čl.5

1. Každý stát, uvedený v bodě 2 článku 9Úmluvy, se může stát smluvní stranou tohoto Protokolu:

a) podpisem bez výhrady ratifikace,
b) podpisem podléhajícím ratifikaci, přijetí nebo schválení, po němž následuje ratifikace, přijetí nebo schválení,
c) přístupem.

2. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přístup se uskutečňuje předáním listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu k uložení Generálnímu řediteli Organizace spojených národů pro školství a vědu a kulturu (dále jen „Depozitář“).

3. Jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou Úmluvy po vstupu Protokolu v platnost v případě, se nevyjádří jiný názor při podpisu nebo uložení listiny podle čl. 9Úmluvy, bude považován za smluvní stranu Úmluvy změněné tímto Protokolem.

4. Jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu a není smluvní stranou Úmluvy, bude považován za smluvní stranu Úmluvy změněné na základě tohoto Protokolu, ode dne, kdy vstoupí Protokol v platnost pro tento stát.

Čl.6

1. Tento Protokol vstupuje v platnost první den čtvrtého měsíce ode dne, kdy dvě třetiny států, které jsou smluvními stranami Úmluvy ode dne otevření Protokolu k podpisu, jej podepsaly bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo Protokol ratifikovaly, přijaly, schválily, či k němu přistoupily.

2. Pro jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu v důsledku opatření, uvedených v bodech 1 a 2 článku 5, poté, co vstoupil v platnost, tento Protokol vstupuje v platnost v den, kdy byl jím podepsán bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo jeho ratifikací, přijetím, schválením nebo přístupem.

3. Pro jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu v důsledku opatření, uvedených v bodech 1 a 2 článku 5, v době mezi otevřením Protokolu k podpisu a dnem jeho vstupu v platnost, tento Protokol vstupuje v platnost v souladu s bodem 1.

Čl.7

1. Původní znění tohoto Protokolu jsou v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost a jsou uloženy u Depozitáře. Depozitář zasílá stanoveným způsobem ověřené kopie všem státům, které podepsaly tento Protokol, nebo předaly k uložení listiny o přístupu k němu.

2. Depozitář informuje v nejkratší možné době všechny smluvní strany Úmluvy a všechny státy, které podepsaly tento Protokol, nebo se k němu připojily, o:

a) podpisech tohoto Protokolu,
b) uložení listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení tohoto Protokolu,
c) uložení listin o přístupu k tomuto Protokolu,
d) dni, kdy vstoupil tento Protokol v platnost.

3. Depozitář po vstupu tohoto Protokolu v platnost jej zaregistruje v sekretariátě OSN v souladu s článkem 102 Charty OSN.

Na důkaz toho, níže podepsaní, náležitě zplnomocnění představitelé podepsali tento Protokol.

Dáno v Paříži dne 3. prosince 1982

 
 

Share This Page

 
 

Text Ramsarské úmluvy

 

ÚMLUVA

o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Smluvní strany

uznávajíce vzájemnou závislost mezi člověkem a jeho prostředím;

berouce v úvahu základní ekologické funkce mokřadů jako regulátorů vodních režimů a jako biotopů podporujících charakteristickou flóru a faunu, zejména pak vodní ptactvo;

jsouce přesvědčeny, že mokřady vytvářejí zdroje velké hospodářské, kulturní, vědecké a rekreační hodnoty, jejichž ztráta by byla nenahraditelná;

přejíce si zastavit pokračující zasahování do mokřadů a zabránit jejich ztrátě dnes i v budoucnosti;

uznávajíce, že vodní ptactvo může při svých tazích překračovat hranice, a proto by mělo být považováno za mezinárodní zdroj;

jsouce přesvědčeny, že ochrana mokřadů a jejich flóry a fauny může být zajištěna spojením prozíravé státní politiky s koordinovaným mezinárodním postupem;

dohodly se na následujícím:

 Čl.1 *

1) Mokřady se v této Úmluvě rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.

2) Vodním ptactvem se v této Úmluvě rozumí ptactvo ekologicky vázané na mokřady.

Čl.2 *

1) Každá smluvní strana určí vhodné mokřady na svém území k zařazení do Seznamu mezinárodně významných mokřadů (dále jen „seznam“), který povede byro vytvořené podle článku 8. Hranice každého mokřadu budou přesně popsány a vymezeny na mapě a mohou zahrnovat i k mokřadům přiléhající pobřežní a příbřežní pásma, včetně ostrovů a útvarů s mořskou vodou, jejichž hloubka může při odlivu přesahovat 6 metrů, rozprostírajícími se uvnitř mokřadů, zvláště mají-li význam jako biotopy vodního ptactva.

2) Do seznamu by měly být vybrány mokřady na základě svého mezinárodního významu z hlediska ekologie, botaniky, zoologie, limnologie nebo hydrologie. V první řadě by do něj měly být zahrnuty mokřady s mezinárodním významem pro vodní ptactvo, který mají v jakémkoli ročním období.

3) Zařazení mokřadů do seznamu není na újmu suverénních práv smluvní strany, na jejímž území mokřad leží.

4) Každá smluvní strana, při podpisu této Úmluvy nebo předání listiny o její ratifikaci nebo o svém přístupu k Úmluvě podle článku 9, určí nejméně jeden mokřad k zařazení do seznamu.

5) Každá smluvní strana má právo doplnit seznam dalšími mokřady ležícími na jejím území, rozšířit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu, nebo v důsledku naléhavých státních zájmů zrušit nebo omezit hranice mokřadů již zahrnutých do seznamu a bude o těchto změnách v co nejkratší době informovat organizaci nebo vládu odpovědnou za plnění povinností byra podle článku 8.

6) Každá smluvní strana zváží svou mezinárodní odpovědnost za zachování, správu a rozumné využívání stěhovavého vodního ptactva a péči o něj, jak při zařazování mokřadů do seznamu, tak při využívání práva na změnu v seznamu, pokud jde o mokřady ležící na jejím území.

Čl.3 *

1) Smluvní strany budou plánovat a uskutečňovat své záměry tak, aby podporovaly zachování mokřadů zařazených do seznamu a pokud to bude možné, i rozumné využívání ostatních mokřadů na svém území.

2) Každá smluvní strana zajistí co nejrychlejší vlastní informovanost o současných, probíhajících a předpokládaných změnách ekologických poměrů ve všech mokřadech na svém území zahrnutých do seznamu v důsledku technického rozvoje, znečištění nebo jiného lidského zásahu. Informace o těchto změnách budou neodkladně postoupeny organizaci nebo vládě odpovědné za plnění povinností byra, jak je uvedeno v článku 8.

Čl.4 *

1) Každá smluvní strana bude podporovat zachování mokřadů a vodního ptactva zřizováním mokřadních chráněných území, ať již jsou zahrnuta do seznamu či nikoliv, a náležitě se postará o jejich ochranu.

2) Pokud smluvní strana zruší nebo mezí z naléhavých státních zájmů hranice mokřadu zahrnutého do seznamu, měla by tuto ztrátu, nakolik je to možné, nahradit a měla by také vytvořit náhradní chráněné území pro vodní ptactvo a jeho ochranu, a to buď ve stejné oblasti nebo jinde, o rozloze přiměřené ploše původní lokality.

3) Smluvní strany budou podporovat výzkum a výměnu údajů a publikací o mokřadech a jejich flóře a fauně.

4) Smluvní strany budou usilovat svou správou o zvyšování stavů vodního ptactva ve vhodných mokřadech.

5) Smluvní strany budou podporovat výchovu pracovníků kvalifikovaných pro výzkum mokřadů, jejich správu a dohled nad nimi.

Čl.5 *

Smluvní strany se budou vzájemně radit o plnění závazků vyplývajících z Úmluvy, zvláště v případech, kdy mokřady leží na území více než jedné smluvní strany nebo kdy vodní systém se dělí mezi více smluvních stran.

Smluvní strany rovněž budou usilovat o koordinování a podporu současných a budoucích opatření a předpisů, týkajících se zachování mokřadů a jejich flóry a fauny.

Čl.6 *

1) Smluvní strany budou svolávat v případě potřeby konference o ochraně mokřadů a vodního ptactva.

2) Tyto konference budou mít poradní charakter a do jejich kompetence bude spadat mimo jiné:

a) projednání plnění této Úmluvy;
b) projednání dodatků a změn v seznamu;
c) posuzování informací o změnách ekologického charakteru mokřadů zahrnutých do seznamu v souladu s článkem 3 odst. 2;
d) vypracování všeobecných nebo zvláštních doporučení smluvním stranám, týkajících se ochrany, péče a racionálního využívání mokřadů s jejich flórou a faunou;
e) podávání žádostí odpovídajícím mezinárodním orgánům o vyhotovení zpráv a statistických údajů ve věcech, které zejména z mezinárodního hlediska mají dopad na mokřady.

3) Smluvní strany budou zajišťovat, aby pracovníci odpovědní za správu mokřadů byli informováni o doporučeních konferencí, týkajících se zachování, správy a rozumného využívání mokřadů, jejich flóry a fauny a brali je na vědomí.

Čl.7 *

Představiteli smluvních stran na těchto konferencích by měly být osoby, jež jsou odborníky na mokřady a vodní ptactvo díky svým znalostem a zkušenostem získaným ve vědeckých, správních nebo jiných přiměřených funkcích.

Čl.8 *

1) Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů bude plnit povinnosti stálého byra podle této Úmluvy do té doby, než bude většinou dvou třetin všech smluvních stran jmenována jiná organizace nebo vláda.

2) Povinností stálého byra bude mimo jiné:

a) spolupracovat při svolávání a organizování konferencí blíže určených v článku 6;
b) vést seznam mezinárodně významných mokřadů a přijímat informace od smluvních stran o doplňcích, rozšířeních, zrušeních nebo omezeních, týkajících se mokřadů vedených v seznamu v souladu s článkem 2 odst. 5;
c) přijímat informace od smluvních stran o všech změnách ekologických poměrů v mokřadech zahrnutých do seznamu v souladu s článkem 3 odst. 2;
d) předávat všem smluvním stranám oznámení o všech změnách seznamu nebo o změnách v povaze mokřadů zahrnutých do seznamu a zajišťovat projednání těchto záležitostí na příští konferenci;
e) oznamovat dotyčné smluvní straně doporučení konference týkající se výše uvedených změn v seznamu nebo změn v povaze mokřadů zahrnutých do seznamu.

Čl.9 *

1) Tato Úmluva zůstane otevřena k podpisu bez časového omezení.

2) Každý člen OSN nebo jedné ze specializovaných agentur nebo Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo strana Statutu Mezinárodního soudního dvora se může stát stranou této Úmluvy formou:

a) podpisu bez výhrady ratifikace;
b) podpisu podléhajícího ratifikaci, po němž následuje ratifikace;
c) přístupu.

3) Ratifikace nebo přístup se uskuteční uložením listiny o ratifikaci nebo přístupu u generálního ředitele Organizace spojených národů pro školství, vědu a kulturu (dále „depozitář“).

Čl.10 *

1) Tato Úmluva vstoupí v platnost čtyři měsíce poté, co se stranami této Úmluvy stane v souladu s článkem 9odst. 2 sedm států.

2) Potom bude tato Úmluva vstupovat v platnost pro každou smluvní stranu čtyři měsíce po dni jejího podpisu bez výhrady ratifikace nebo po dni uložení listiny o ratifikaci nebo přístupu.

Čl.11 *

1) Tato Úmluva zůstane v platnosti neomezenou dobu.

2) Každá ze smluvních stran může tuto Úmluvu po uplynutí pěti let od data, kdy pro tuto stranu vstoupila v platnost, vypovědět písemným oznámením depozitáři. Výpověď nabude účinnosti čtyři měsíce po dni, kdy zprávu o vypovězení obdržel depozitář.

Čl.12 *

1) Depozitář bude informovat všechny státy, které tuto Úmluvu podepsaly a přistoupily k ní, co možná nejdříve o:

a) dalších podpisech Úmluvy;
b) uložení ratifikačních listin k této Úmluvě;
c) uložení listin o přístupu k této Úmluvě;
d) datu vstupu této Úmluvy v platnost;
e) oznámeních o vypovězení této Úmluvy.

2) Jakmile tato Úmluva vstoupí v platnost, zaregistruje ji depozitář v souladu s článkem 102 Charty OSNu sekretariátu OSN.

Na důkaz tohoto podepsaní, příslušně k tomu zmocnění, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Ramsaru dne 2. února 1971 v jediném originále v anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce; v případě jakékoliv neshody je rozhodující anglický text, který bude uložen u depozitáře, který zašle jeho ověřené kopie všem smluvním stranám.

Příl.
Protokol *

o změně Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva

Smluvní strany
berouce v úvahu, že pro zvýšení efektivnosti Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva, přijaté v Ramsaru 2. února 1971 (dále jen Úmluva“) je nezbytné zvýšit počet smluvních stran;
uvědomujíce si, že vypracování původních textů v jiných jazykových verzích by přispělo k mnohem větší účasti na Úmluvě;
berouce v úvahu, mimo jiné, že text Úmluvy nepředvídá proceduru přijímání změn, což ztěžuje jeho opravy v případě nezbytnosti;
se dohodly:

Čl.1

Doplnit mezi článek 10 a 11Úmluvy následující článek:

„Článek 10 bis“

1. Změny k této Úmluvě mohou být předloženy na zasedání smluvních stran, které bude uspořádáno za tímto účelem v souladu s tímto článkem.

2. Každá smluvní strana může předkládat návrhy obsahující změny.

3. O textu libovolné změny, jakož i o jejím opodstatnění bude informována organizace nebo vláda, která plní úkoly stálého byra (dále jen „Byro“), o kterém se hovoří v textu Úmluvy. Byro sdělí ihned text navrhované změny všem smluvním stranám, které v průběhu třech měsíců od obdržení sdělení o změnách zašlou Byru svoje připomínky k textu. Po uplynutí doby, určené pro zaslání připomínek, Byro bude informovat smluvní strany o všech připomínkách, které byly uplatněny k tomuto datu.

4. Byro svolá zasedání smluvních stran za účelem projednání změn, které byly předloženy v souladu s bodem 3 na základě písemné žádosti jedné třetiny smluvních stran. Byro se radí se zainteresovanými stranami ohledně doby a místa uskutečnění zasedání.

5. Změny se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících smluvních stran.

6. Změna přijatá smluvními stranami vstupuje pro ně v platnost první den čtvrtého měsíce ode dne, kdy byly depozitáři odevzdány listiny o přijetí dvěma třetinami smluvních stran. Pro smluvní stranu, která odevzdá k uložení listinu o přijetí po datu, kdy byly listiny o přijetí uloženy dvěma třetinami smluvních stran, změna vstupuje v platnost první den čtvrtého měsíce ode dne odevzdání listiny o přijetí k uložení.

Čl.2

V závěrečných ustanoveních Úmluvy následujících po článku 12 vyškrtnout větu „V případě jakékoliv neshody je rozhodující anglický text“ a nahradit ji větou „Všechna znění mají stejnou platnost“.

Čl.3

Revidovaný text původní varianty Úmluvy v jazyce francouzském je uveden v Příloze k tomuto Protokolu.

Čl.4

Tento Protokol je otevřen k podpisu v sídle UNESCO v Paříži od 4. prosince 1982.

Čl.5

1. Každý stát, uvedený v bodě 2 článku 9Úmluvy, se může stát smluvní stranou tohoto Protokolu:

a) podpisem bez výhrady ratifikace,
b) podpisem podléhajícím ratifikaci, přijetí nebo schválení, po němž následuje ratifikace, přijetí nebo schválení,
c) přístupem.

2. Ratifikace, přijetí, schválení nebo přístup se uskutečňuje předáním listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu k uložení Generálnímu řediteli Organizace spojených národů pro školství a vědu a kulturu (dále jen „Depozitář“).

3. Jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou Úmluvy po vstupu Protokolu v platnost v případě, se nevyjádří jiný názor při podpisu nebo uložení listiny podle čl. 9Úmluvy, bude považován za smluvní stranu Úmluvy změněné tímto Protokolem.

4. Jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu a není smluvní stranou Úmluvy, bude považován za smluvní stranu Úmluvy změněné na základě tohoto Protokolu, ode dne, kdy vstoupí Protokol v platnost pro tento stát.

Čl.6

1. Tento Protokol vstupuje v platnost první den čtvrtého měsíce ode dne, kdy dvě třetiny států, které jsou smluvními stranami Úmluvy ode dne otevření Protokolu k podpisu, jej podepsaly bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo Protokol ratifikovaly, přijaly, schválily, či k němu přistoupily.

2. Pro jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu v důsledku opatření, uvedených v bodech 1 a 2 článku 5, poté, co vstoupil v platnost, tento Protokol vstupuje v platnost v den, kdy byl jím podepsán bez výhrady ratifikace, přijetí nebo schválení, nebo jeho ratifikací, přijetím, schválením nebo přístupem.

3. Pro jakýkoliv stát, který se stane smluvní stranou tohoto Protokolu v důsledku opatření, uvedených v bodech 1 a 2 článku 5, v době mezi otevřením Protokolu k podpisu a dnem jeho vstupu v platnost, tento Protokol vstupuje v platnost v souladu s bodem 1.

Čl.7

1. Původní znění tohoto Protokolu jsou v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost a jsou uloženy u Depozitáře. Depozitář zasílá stanoveným způsobem ověřené kopie všem státům, které podepsaly tento Protokol, nebo předaly k uložení listiny o přístupu k němu.

2. Depozitář informuje v nejkratší možné době všechny smluvní strany Úmluvy a všechny státy, které podepsaly tento Protokol, nebo se k němu připojily, o:

a) podpisech tohoto Protokolu,
b) uložení listin o ratifikaci, přijetí nebo schválení tohoto Protokolu,
c) uložení listin o přístupu k tomuto Protokolu,
d) dni, kdy vstoupil tento Protokol v platnost.

3. Depozitář po vstupu tohoto Protokolu v platnost jej zaregistruje v sekretariátě OSN v souladu s článkem 102 Charty OSN.

Na důkaz toho, níže podepsaní, náležitě zplnomocnění představitelé podepsali tento Protokol.

Dáno v Paříži dne 3. prosince 1982

 
 

Share This Page