Den 3. března byl vyhlášen Mezinárodním dnem ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. O jeho vyhlášení se rozhodlo na 68. zasedání Valného shromáždění OSN, které proběhlo dne 20. prosince 2013. Datum na něž tento den připadá nebylo vybráno náhodně, tohoto dne (v r. 1973) totiž vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).
Poprvé se oslavy tohoto dne konaly v minulém roce (2014).
Mezinárodní den ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je nejen dnem oslav nepřeberného množství různých druhů a forem volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ale i příležitostí ke zvýšení povědomí o řadě benefitů, které lidem jejich ochrana poskytuje. Tento den nám také připomíná naléhavou potřebu zintenzivnit boj proti tzv. „wildlife krime“, tedy trestné činnosti týkající se právě volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která má široké ekonomické, environmentální a sociální dopady.
Divoká příroda má svou skrytou hodnotu a přispívá k ekologickým, genetickým, sociálním, ekonomickým, vědeckým, vzdělávacím, kulturním, rekreačním a estetickým aspektům udržitelného rozvoje. Z těchto důvodů jsou všechny členské státy, OSN a další mezinárodní organizace, stejně tak jako občanská sdružení, nevládní organizace i jednotlivci vyzývány ke sledování této celosvětové oslavy, ale i k aktivnímu zapojení se.
„Ačkoliv jsou hrozby, kterým volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny čelí značné, pomocí našeho společného úsilí je můžeme snížit. Vyzývám proto všechny složky společnosti k ukončení nelegálního obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a také k zavázání se k obchodování a využívání volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin spravedlivým a udržitelným způsobem.“ Prohlásil Generální tajemník OSN Ban Ki-moon k příležitosti oslav tohoto dne.