Web CHM CBD (Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity) – informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti – slouží jako informační nástroj zajišťující výměnu informací o biodiverzitě, a to jak na národní úrovni tak na úrovni mezinárodní.
Tento web je určen zejména odborné (a zčásti i laické) veřejnosti ke získávání informací týkajících se různých otázek ochrany biodiverzity v národním i celosvětovém měřítku.
Cílem webu však není zveřejňovat celé databáze či kompletní informace v plné šíři, ale uvádět takové informace a odkazy, na základě kterých uživatel hledaná data snadno získá. Systém by tedy měl poskytovat zejména metadata, resp. data o datech.
Závazek podpory a výměny informací a vědeckotechnické spolupráce v oblasti ochrany a udržitelného využívání biodiverzity vyplývá zejména z článku 18 Úmluvy (Technická a vědecká spolupráce). Samotná myšlenka založení informačního systému, který se všechny smluvní strany zavázaly vytvořit, vznikla v rámci Úmluvy v roce 1994.
Doposud byl software nutný pro provozování tohoto webu v ČR poskytován Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA – European Environment Agency). Díky podpoře Ministerstva životního prostředí jsme však byli schopni vytvořit nové, modernější a přehlednější webové stránky, které jsou navíc obohacené o cenné zdroje informací. Nad rámec povinností (vyplývajících z Úmluvy) totiž tento web obsahuje také informace týkající se dalších mezinárodních úmluv, které s biodiverzitou více či méně souvisí a jejichž smluvní stranou je právě i Česká republika. Jsou to:

  • Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)
  • Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva)
  • Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva)
  • Úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatská úmluva)
  • Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES)
  • Úmluva o ochraně netopýrů v Evropě (EUROBATS)
  • Memorandum o dropovi
  • Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství (ICRW)
  • Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA)