V květnu 2011 Evropská komise přijala novou strategii pro činnost EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti do roku 2020. Strategie rozvíjí šest vzájemně propojených cílů, které se zaměřují na hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti a usilují o snížení hlavních tlaků na přírodu a ekosystémové služby v EU. Každý cíl se promítá do souboru časově propojených akcí a dalších doprovodných opatření.

Strategie je naplňována prostřednictvím společného prováděcího rámce zahrnujícího Evropskou komisi, členské státy i další klíčové zúčastněné strany a občanskou společnost. Strategie staví na výchozím stavu biologické rozmanitosti a ekosystémů v Evropě, který bude sloužit jako standart pro sledování pokroku.

Základní cíl EU do roku 2020

Zastavit v EU do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit podíl EU na odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku.

Jednotlivé cíle:

CÍL 1: NAPLNIT SMĚRNICI O PTÁCÍCH A SMĚRNICI O STANOVIŠTÍCH

Zastavit zhoršování stavu všech druhů a přírodních stanovišť, na které se vztahují právní předpisy EU upravující ochranu přírody, a dosáhnout významného a měřitelného zlepšení jejich stavu do roku 2020 tak, aby ve srovnání se současným stavem: i) o 100 % více stanovišť a o 50 % více druhů, na které se vztahuje směrnice o stanovištích vykázalo příznivý nebo zlepšený stav z hlediska ochrany; a ii) o 50 % více druhů, na které se vztahuje směrnice o ptácích, vykázalo bezpečný nebo zlepšený stav.

 

CÍL 2: ZACHOVAT A OBNOVIT EKOSYSTÉMY A JEJICH SLUŽBY

Do roku 2020 se zachovají a posílí ekosystémy a jejich služby zavedením zelené infrastruktury; bude obnoveno nejméně 15 % poškozených ekosystémů.

 

CÍL 3: ZVÝŠIT PODÍL ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ NA UDRŽENÍ A POSÍLENÍ BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

3A) Zemědělství:

Do roku 2020 maximalizovat rozlohu zemědělsky využívaných ploch (pastvin, orné půdy a stálých plodin), na kterou se budou uplatňovat opatření spojená s biologickou rozmanitostí v rámci SZP, aby mohla být zajištěna ochrana biologické rozmanitosti a mohlo být dosaženo měřitelného zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany u těch, které závisejí na zemědělství nebo jsou jím ovlivňovány, a při poskytování ekosystémových služeb ve srovnání se scénářem EU z roku 2010, a přispět tak k posílení udržitelného řízení.

3B) Lesy:

Do roku 2020 zavést lesní hospodářské plány nebo podobné nástroje v souladu s udržitelným lesním hospodařením u všech lesů, které jsou ve veřejném vlastnictví, a pro lesnické podniky nad určitou velikost (kterou stanoví členské státy nebo regiony a která bude uvedena v jejich programech rozvoje venkova), které jsou financovány v rámci politiky rozvoje venkova EU, aby mohlo být dosaženo měřitelného zlepšení stavu druhů a stanovišť z hlediska ochrany u těch, které závisejí na lesnictví nebo jsou jím ovlivňovány, a při poskytování souvisejících ekosystémových služeb ve srovnání s výchozím stavem v EU z roku 2010.

 

CÍL 4: ZAJISTIT UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ

Do roku 2015 dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. V rámci podpory dosažení dobrého stavu mořského prostředí do roku 2020, jak to vyžaduje rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí, dosáhnout rozložení populace podle věku a velikosti dokládající její zdraví, a to prostřednictvím řízení rybolovu bez výrazného negativního vlivu na jiné populace, druhy a ekosystémy.

 

CÍL 5: BOJ PROTI NEPŮVODNÍM INVAZNÍM DRUHŮM

Do roku 2020 budou identifikovány nepůvodní invazní druhy a způsoby jejich šíření a stanoveny priority v této oblasti. Prioritní druhy budou předmětem kontroly nebo eradikace a zajistí se dohled nad způsoby jejich šíření, aby se zabránilo zavlečení a uchycení nových nepůvodních invazních druhů.

 

CÍL 6: ODVRÁCENÍ ÚBYTKU CELOSVĚTOVÉ BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

Do roku 2020 posílí EU svůj podíl na odvrácení úbytku celosvětové biologické rozmanitosti.