Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP)

SPŽP pro období 2004 – 2010 byla schválená vládou České republiky v březnu 2004 a vymezila konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje environmentálního rozměru udržitelného rozvoje České republiky.

SPŽP definuje prioritní oblasti životního prostředí, kterými jsou:

  • ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti
  • udržitelné využívání přírodních zdrojů (vč. vody), materiálové toky a nakládání s odpady
  • životní prostředí a kvalita života (snižování zátěže toxickými kovy, snižování zátěže ovzduší emisemi, hluk, omezování průmyslového znečištění a rizik)
  • ochrana klimatické systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění.

SPŽP stanoví cíle a opatření nejen ve svých prioritních oblastech, ale i v jednotlivých odvětvových politikách, jako jsou např. energetika, průmysl a obchod, zemědělství, lesní hospodářství, vodní hospodářství, doprava a turistika.
V červnu 2007 bylo vládě předloženo pro informaci střednědobé vyhodnocení plnění SPŽP za období 2004-2006, jehož cílem bylo zhodnotit plnění všech opatření obsažených v dokumentu. I když bylo v realizaci Státní politiky životního prostředí ČR dosaženo určitých dílčích úspěchů, u řady dílčích cílů se dosud nepodařilo „nastartovat“ efektivní procesy vedoucí k jejich naplňování.