Český výbor pro Úmluvu o biologické rozmanitosti

Byl založen jako meziresortní orgán v roce 1997 nařízením ministra životního prostředí.
Náplň činnosti výboru vyplývá z aktualizovaného statutu Výboru vydaného příkazem ministra životního prostředí č. 21/2004 ze dne 17. srpna 2004. Patří sem mimo jiné koordinace postupu jednotlivých resortů při zajišťování závazků vyplývajících z CBD, zabývá se aktuálními problémy a úkoly pro naplňování CBD v České republice, které vyplývají ze zasedání konference smluvních stran, jako jsou projednání dokumentů předkládaných konferenci smluvních stran a příprava podkladů a postupu České republiky na zasedáních konference smluvních stran CBD. Ve spolupráci se členy Vědeckého poradního sboru zpracovává dokumenty požadované orgány Úmluvy o biologické rozmanitosti a na jejich základě předkládá ministerstvu svá doporučení, podílí se na přípravě národních zpráv, případových studií, ostatních materiálů a dalších strategických dokumentů pro  naplňování Úmluvy a  na poskytování  informací týkajících se CBD do Informačního systému Úmluvy (Clearing House Mechanism).

Složení Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti

Předsedou Českého výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti je náměstek ministra životního prostředí – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny. Členy jsou zástupci resortů životního prostředí (odborů mezinárodní ochrany biodiverzity, environmentálních rizik), zemědělství, zahraničních věcí, informatiky, dopravy, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, místního rozvoje. Členy výboru jsou také zástupci Botanického ústavu AV ČR, Společnosti pro udržitelný život a ČSOP.
Předsedu a členy Výboru včetně tajemníka  jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Členství ve Výboru končí odstoupením člena Výboru a doručením odvolací listiny ministra životního prostředí či úmrtím člena. Členství ve Výboru je dobrovolné a čestné. Práva (kompetence) a povinnosti členů nejsou blíže specifikovány.
Při Výboru pro Úmluvu o biologické rozmanitosti působí Vědecký poradní sbor, který je složený ze (2) zástupců MŽP a 20 zástupců výzkumných institucí a odborných agentur. Jsou to např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav živočišné výroby, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU, katedra botaniky PřF UK, Lesnická fakulta ČZU Praha a další. Členové poradního sboru byli jmenováni za své mateřské organizace, jejich úlohou je  poskytování odborných konzultací v rámci své specializace.