Tematické programy Úmluvy

Konference smluvních stran Úmluvy (COP) ustanovila celkem sedm tematických pracovních programů (viz. seznam uvedený níže), které odpovídají většině světových biomů. Každý program zakládá vizi a základní principy jak organizovat budoucí činnosti za účelem efektivní ochrany dotčených biomů. Implementace pracovních programů se odvíjí od zapojení se jednotlivých států, Sekretariátu Úmluvy, relevantních mezivládních a jiných organizací. Činnost těchto pracovních programů je pravidelně revidována na zasedání COP a SBSTTA (Podpůrný orgán pro vědecké, technické a technologické otázky).

 

Tematické pracovní programy jsou:

 • Agro-biodiverzita
 • Biodiverzita suchých a sub-humidních oblastí
 • Lesní biodiverzita
 • Biodiverzita vnitrozemských vod
 • Ostrovní biodiverzita
 • Mořská a pobřežní biodiverzita
 • Horská biodiverzita

 

Průřezová témata

Konference smluvních stran rovněž iniciovala pracovní činnost v klíčových otázkách, které se průřezově týkají všech tematických programů. Tato průřezová témata přímo souvisí s otázkami definovanými Úmluvou v článcích 6 – 20 a poskytují spojení mezi jednotlivými tematickými programy. Činnost pod jednotlivými průřezovými programy vede k vytváření dílčích nástrojů, metodik a postupů, které napomáhají implementaci Úmluvy a dosažení stanovených cílů.

 

Průřezová témata jsou:

 • Biodiverzita a rozvoj
 • Biodiverzita a klimatická změna
 • Komunikace, vzdělávání a informovanost veřejnosti
 • Ekonomika, obchod a podpůrná opatření
 • Ekosystémový přístup
 • Biodiverzita a gender
 • Globální strategie ochrany rostlin
 • Globální taxonomická iniciativa
 • Biodiverzita a zdraví
 • Hodnocení dopadů
 • Identifikace, monitoring, indikátory a hodnocení
 • Nepůvodní invazní druhy
 • Rizika a náhrady
 • Chráněná území
 • Udržitelné využívání biodiverzity
 • Výměna technologií a spolupráce
 • Biodiverzita a turismus
 • Tradiční znalosti, zkušenosti a inovace
 • Nové a vystupující otázky

V kontextu s komunikačním, vzdělávacím a informačním programem (CEPA) CBD jsou ke spolupráci vyzývány především níže uvedení stakeholdeři.

 • Místní autority
 • Vlády
 • Obchodní sektor
 • Univerzity a vědecké instituce
 • Mládež
 • „Zelená vlna“ pro školy
 • Nevládní organizace

Více informací o pracovním programu CBD naleznete na webu CBD.