Přehled strategických „Aichi“ cílů CBD

Strategický cíl A:
Zaměřit se na základní příčiny úbytku biologické rozmanitosti širším začleněním biologické rozmanitosti v rámci vlády a společnosti *

Strategický cíl 1

Nejpozději do roku 2020 jsou si lidé vědomi hodnot biodiverzity a kroků, které vedou k její ochraně a udržitelnému využívání.

Strategický cíl 2

Nejpozději do roku 2020 jsou hodnoty biologické rozmanitosti začleněny do národních a místních strategií rozvoje a snižování chudoby a do plánovacích procesů. Zároveň jsou v odpovídající míře začleněny do národního účetnictví a podávání zpráv.

Strategický cíl 3

Nejpozději do roku 2020 jsou pro biodiverzitu škodlivé pobídky, včetně dotací, zrušeny nebo reformovány s cílem minimalizovat nebo vyloučit negativní dopady, a jsou vyvinuty nástroje pozitivní motivace pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti. Motivační nástroje jsou používány v souladu s úmluvou a dalšími příslušnými mezinárodními závazky i s ohledem na národní socioekonomické podmínky.

Strategický cíl 4

Do roku 2020 nejpozději, vlády, podnikatelé a zúčastněné strany na všech úrovních přijmou opatření nebo mají zavedené plány pro udržitelnou výrobu a spotřebu a udržují dopady využívání přírodních zdrojů v rámci bezpečných ekologických limitů.

 

Strategický cíl B:
Snížit přímé tlaky na biodiverzitu a podporovat její udržitelné využívání *

       Strategický cíl 5              

Do roku 2020 je míra ztráty všech přírodních stanovišť, včetně lesů, snížena nejméně o polovinu a tam kde to jde, jsou ztráty zcela zastaveny, výrazně je snížena degradace a fragmentace.

Strategický cíl 6

Do roku 2020 jsou všechny loviště ryb a bezobratlých zásoby a vodních rostlin využívány a obhospodařovány udržitelným způsobem, legálně a při uplatňování ekosystémového přístupu. Tyto přístupy zabraňují nadměrnému rybolovu, zajišťují plány na obnovu a opatření pro obnovu všech vyčerpaných druhů, rybolov nemá žádné významné nepříznivé dopady na ohrožené druhy a zranitelné ekosystémy a dopady rybolovu zásobu druhů a ekosystémů jsou v rámci bezpečných ekologických limitů.

Strategický cíl 7

Do roku 2020 je udržitelným způsobem řízeno zemědělství, vodní hospodářství a lesnictví, což zajišťuje zachování biologické rozmanitosti.

Strategický cíl 8

Do roku 2020 bude znečištění, včetně přebytku prvků, dosahovat úrovní, které nejsou škodlivé pro fungování ekosystémů a biodiverzitu.

Strategický cíl 9

Do roku 2020 budou identifikovány nepůvodní invazní druhy a cesty jejich šíření a budou stanoveny priority v této oblasti, prioritní druhy budou pod kontrolou nebo vyhubeny; budou podniknuta opatření ke kontrole cest jejich šíření, aby se zabránilo introdukci nepůvodních invazních druhů a jejich uchycení.

Strategický cíl 10

Do roku 2015 jsou víceré antropogenní tlaky na korálové útesy a jiné zranitelné ekosystémy, ovlivněné klimatickými změnami a acidifikací oceánů minimalizovány, aby byla zachována jejich integrita a fungování.

 

Strategický cíl C:
Zlepšit stav biologické rozmanitosti prostřednictvím ochrany ekosystémů, druhů a genetické rozmanitosti. *

Strategický cíl 11

Do roku 2020 alespoň 17 % suchozemských oblastí a vnitrozemských vod a 10 % pobřežních a mořských oblastí, zejména oblastí důležitých z hlediska biodiverzity a ekosystémových služeb, je chráněno efektivním, reprezentativním a propojeným systémem chráněných území, jakož i dalšími efektivními nástroji, a integrováno do širších krajinných systémů.

Strategický cíl 12

Do roku 2020 je zabráněno vyhynutí popsaných ohrožených druhů a jejich stav z hlediska ochrany, zvláště těch s největší mírou poklesu, je zlepšen a zachován.

Strategický cíl 13

Do roku 2020 je udržována genetická rozmanitost pěstovaných rostlin, hospodářských a domestikovaných zvířat a jejich volně žijících příbuzných, včetně dalších sociálně-ekonomicky i kulturně cenných druhů, a jsou vyvinuty a realizovány strategie pro minimalizaci genetické eroze a zachování jejich genetické rozmanitosti.

 

Strategický cíl D:
Zvýšit přínosy z biodiverzity a služeb ekosystémů ku prospěchu všech *

Strategický cíl 14

Do roku 2020, jsou ekosystémy, které poskytují základní služby, včetně služeb souvisejících s vodou, a přispívají k živobytí, zdraví a kvalitě lidského života, obnoveny a zachovány, s ohledem na potřeby žen, domorodých a místních společenství a chudých a zranitelných.

Strategický cíl 15

Do roku 2020 zlepšit rezilienci ekosystémů a příspěvek biologické rozmanitosti k zásobám uhlíku prostřednictvím ochrany a obnovy, včetně obnovy alespoň 15 procent z degradovaných ekosystémů, a tím přispět ke zmírnění změny klimatu a přizpůsobení jejím dopadům, stejně jako boji proti desertifikaci.

Strategický cíl 16

Do roku 2015 je Nagojský protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v platnosti a funkční, v souladu s národními právními předpisy.

 

Strategický cíl E:
Zlepšit naplňování prostřednictvím participativního plánování, řízení znalostí a budování kapacit *

Strategický cíl 17

Do roku 2015 každá strana rozvine, přijme jako politický nástroj, a zahájí provádění účinné, participativní a aktualizované národní strategie biologické rozmanitosti a akčního plánu.

Strategický cíl 18

Do roku 2020 jsou tradiční znalosti, inovace a postupy domorodých a místních společenství důležité pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti, a jejich vžité způsoby využívání biologických zdrojů, respektovány, ukotveny v národní legislativě a příslušných mezinárodních závazcích, a plně integrované a brány v potaz při naplňování Úmluvy s plnou a účinnou účastí domorodých a místních společenství, a to na všech odpovídajících úrovních.

Strategický cíl 19

Do roku 2020 jsou znalosti, vědecká základna a technologie týkající se biologické rozmanitosti, její hodnoty, funkce, stavu a trendů, a důsledků její ztráty, zlepšeny, široce sdíleny a přenášeny a uplatňovány.

Strategický cíl 20

Nejpozději do roku 2020, mobilizace finančních zdrojů pro efektivní realizaci Strategického plánu pro biodiverzitu na období 2011-2020 ze všech zdrojů, a v souladu s konsolidovaným a schváleným postupem ve Strategii pro mobilizaci zdrojů, by měla výrazně vzrůst ze současných úrovní.  Tento cíl bude podléhat změnám podmíněným posouzením potřeby zdrojů, které rozvinou smluvní strany a podají o tom zprávu.