Již mnoho let ti z nás, kteří pracují v ochraně biologické rozmanitosti, připomínají světu
důležitou roli, kterou rozmanitost života na naší planetě hraje v podpoře lidského blahobytu. My
víme, že naše bohatství a všeobecné blaho závisí na ekosystémových službách, které jsou produktem
bohaté biodiverzity.

Dnes vydala Lancetova komise ke zdraví na planetě při Rockefellerově Nadaci Zprávu „Zabezpečení lidského zdraví v epoše antropocénu“. Tato zpáva varuje, že globální nárůst populace, nadměrná konzumace a nadměrné využívání přírodních zdrojů může v budoucnu komplikovat možnosti zajištění lidského zdraví. Nejchudší světové komunity budou mezi těmi s nejvyšším rizikem, jelikož
žijí v oblastech, které jsou nejvíce postiženy a tudíž jsou více náchylní k nemocem a chatrnému
zdraví.