V pondělí 29. září se delegáti z celého světa sejdou na sedmém zasedání konference smluvních stran, které bude sloužit jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (COP MOP 7). Na setkání budou diskutována (a přijímána) další rozhodnutí, která přispějí k zajištění bezpečného zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů (GMO), které jsou výsledkem moderních biotechnologií, a které mohou mít nepříznivý vliv na zachovávání biologické rozmanitosti a zdraví člověka. Bude rovněž zvažována otázka začlenění biologické bezpečnosti do různých příslušných vnitrostátních iniciativ, jejichž cílem je zlepšit další realizaci tohoto protokolu.
Cartagenský Protocol je dodatková dohoda k Úmluvě o biologické rozmanitosti, která vstoupila v platnost dne 11. září 2003. K dnešnímu dni je smluvními stranami protokolu již 168 zemí. Poslední smluvní stranou, která dne 12. září přistoupila ke Cartagenskému protokolu jsou Spojené arabské emiráty.
Na konci pětidenního setkání jsou očekávána rozhodnutí týkající se pokroku v implementaci protokolu během jeho desetiletého strategického plánu (10-year Strategic Plan for the Cartagena Protocol). Mezi body které jsou na pořadu jednání, a které tedy mají být projednávány jsou:

  • finanční mechanismus a prostředky pro plnění protokolu
  • dodatkový protokol
  • hodnocení rizik a řízení rizik
  • socio-ekonomické úvahy o živých modifikovaných organismech
  • vyhodnocování a přezkum účinnosti protokolu

Strany budou rovněž svolávat zvláštní zasedání týkající se implementace Cartagenského protokolu k přezkoumání integrace biologické bezpečnosti do příslušných národních rozvojových plánů, ostatních relevantních národních politik v souladu se Strategickým plánem protokolu.
Yoon Sang-jick, ministr obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky prohlásil: „Měli bychom se chopit této příležitosti a zdvojnásobit tak naše úsilí na podporu integrace biologické bezpečnosti do příslušných národních rozvojových plánů a dalších relevantních národních politik a programů a mobilizovat další zdroje v našem úsilí implementace Cartagenského protokolu.“
Výkonný tajemník Úmluvy o biologické rozmanitosti (Braulio Ferreira de Souza Dias) pak při příležitosti přípravy sedmého zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, znovu vyzval smluvní strany k opětovnému zavázání se k plnění cílů tohoto Protokolu.